Styrelsen

Vid ordinarie föreningsstämma 2019-05-15 valdes följande styrelsemedlemmar för mandatperioden 2019-2020. Styrelsen konstituerade sig 2017-05-28.
Styrelsens gemensamma e-post adress: styrelsen@visiret.se

Attestinstruktion BRF Visiret 2018-19
Arbetsordning för Visiret 2018-19

Ordinarie ledamöter

Pierre Sjölund, Ordförande
Pierre.sjolund@visiret.se
Ansvarsområde:
– Följa BRF Visirets hela verksamhet och rapportera till ledamöter
– Se till att styrelsens beslut blir verkställda
– Kallar till styrelsemöten och föreningsstämma och ser till att protokoll förs
– Sköter de löpande relationerna med föreningens advokat
– Sköter de löpande relationerna med mäklare
– Trädgårdsskötsel
– Ersätter informationsansvarig

Sara Thapper, Sekreterare
sara.thapper@visiret.se
Ansvarsområde:
– Föra styrelsens protokoll
– Ansvara för styrelsens samlade dokumentation
– Bistå ordföranden i bevakningen av att styrelsens beslut blir verkställda
– Förvara föreningens avtal och kontrakt i särskild pärm och bevaka dessa avseende löptider, kostnader och uppsägningsdatum
– Handlägga medlemsansökningar, pantförskrivningar och avnoteringar

Linita Foghelin, Ekonomiansvarig
linita.foghelin@visiret.se
Ansvarsområde:
– Handlägger parkeringsplatser och tillstånd
– Sköter de löpande relationerna med föreningens ekonomiska förvaltare
– Handlägger föreningens försäkringar
– Handlägger nyckelbeställningar

Pierre Sjölund, Fastighetsansvarig
fastighet@visiret.se
Ansvarsområde:
– Planera för och genomföra drift- och underhållsåtgärder i fastigheten
– Utvärdera lämpliga entreprenörer och leverantörer för teknisk service samt
trädgårdsskötsel, städning och snöröjning
– Planera och genomföra fastighetsbesiktning tillsammans med bl.a. anlitad entreprenör,
styrelsens ledamöter och föreningens revisor
– Svara för att det finns enligt stadgarna upprättad en underhålls- och förnyelseplan för
föreningens egendom som uppdateras vart tredje år
– Sköta de löpande relationerna med föreningens tekniska förvaltning.

Uhuru McCray, Informationsansvarig
uhuru.mccray@visiret.se
Ansvarsområde:
– Infoblad
– Webbsida
– Anslagstavlor


Suppleanter

Viktor Kumar
viktor.kumar@visiret.se
Ansvarsområde:
_

Ulla-Britt Anrén

Ansvarsområde:


Styrelsemedlemmar som avgått under mandatperioden
– Inga-Britt Wahlström